Obecní knihovna Zděchov

Služby

Výpůjční služba
Tyto služby mohou využívat čtenáři splňující podmínku registrace v knihovně a zaplacení příslušného poplatku.
 
Oddělení pro dospělé
- řazení knižního fondu v regálech dle autorů a tříd MDT
- půjčování knih, časopisů, průvodců, map, propagačních materiálů, různých encyklopedií a dalších dle podmínek výpůjčního řádu
- zajišťování rezervací na půjčený knihovní fond
- organizování výstav pro čtenáře
- lístkové nebo elektronické katalogy: jmenný, názvový, předmětový
 
 
Oddělení pro děti a mládež:
- řazení knižního fondu v regálech dle autorů a tříd MDT
- půjčování dětských knih, pohádek, říkadel, leporel, dětských encyklopedií a časopisů dle podmínek výpůjčního řádu
- Knihy pro předškolní a školní mládež
- Doporučená četba pro školy
- zajišťování rezervací na půjčený knihovní fond
- lístkové nebo elektronické katalogy: jmenný, názvový, předmětový
- organizování literárních besed, soutěží a výstav pro čtenáře
 
 
Meziknihovní výpůjční služba
Čtenáři mají možnost využít také meziknihovní výpůjční službu.
Pokud knihovna nemá k dispozici knihu, kterou čtenář nutně shání, tak pomocí pracovníka knihovny si knihu zarezervuje v jiné knihovně, kterou mu knihovník zajistí. Je nutno samozřejmě počítat s delší zajišťovací lhůtou, poplatky za poštovné adt. dle platného ceníku.
 
 
Internet pro veřejnost
Knihovna poskytuje široké veřejnosti PC stanici, kde je poskytnut přístup na Internet. Návštěvníci mohou tuto službu využít v provozní dobu knihovny popřípadě se mohou domluvit s knihovníkem na jiné době mimo provozní dobu.
 
Provozní řád pro práci s Internetem:
1. Služby Internetu může využívat každý občan starší 15 let - po předložení občanského průkazu.
2. Děti mají přístup k Internetu za účasti rodičů nebo osob starších 18 let nebo musí mít písemný souhlas rodičů.
3. Uživatel nahlásí pracovníkům knihovny zahájení i ukončení práce s počítačem. Po ukončení musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
4. Uživatel musí ovládat práci na počítači s operačním systémem WINDOWS a základními principy práce s počítačovou sítí Internet.
5. Uživatel může používat pouze nainstalovaný SW.
6. Soubory stažené z Internetu lze ukládat na USB nebo diskety přinesené uživatelem, popřípadě je dočasně uložit na pevný disk, kde se po archivaci zruší.
7. Uživatel musí dbát pokynů pracovníka knihovny.
8. Knihovna nenese odpovědnost za obsah webových stránek a rychlost připojení.
9. Knihovna si vyhrazuje právo ukončit podle potřeby práci uživatele.
10. Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
11. Uživatelé si mohou předem zamluvit práci na počítači. Při nedodržení objednaného termínu rezervace odpadá.
 
Co není dovoleno::
1. Nahrávat na pevný disk bez svolení knihovníka jakékoliv soubory.
2. Měnit cokoliv na nastavení počítače a programového vybavení.
3. Vkládat vlastní diskety a media bez dovolení pracovníka knihovny.
4. Navštěvovat a nahrávat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist nebo podněcující k nasilí a užívání drog.
 
 
PC pro děti a mládež
V knihovně jsou k dispozici pro veřejnost 3 PC pracující v pracovním prostředí Windows. Je možnost na nich využívat programy MS Office, dětské lokální i síťové hry různých žánrů. K dispozici je také tiskárna. Využívání těchto služeb je zdarma.


Kontakt: 737 516 911  E-mail: knihovna@zdechov.cz