Obecní knihovna Zděchov

Aktuality

 

 

 

 

- Dne 2.2.2017 se provádí rozvoz žlutého výměnného souboru. V knihovně budou nové knižní novinky.

- V listopadu 2016 jsou vyměněny cirkulační knihy s modrým pruhem.

- Na konci ledna 2016 se bude stahovat z knihovny  žlutý výměnný soubor. Prosíme všechny o co nejrychlejší navrácení těchto knih.

- Knihovna Zděchov připravila pro své čtenáře anonymní anketu se spokojenosti služeb. Prosím o vyplnění. Děkuje knihovník.

  www odkaz ankety je zde: http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2F5vUI1DRJQt

- V polovině listopadu budou vyměněny další cirkulační soubory s modrým pruhem. Přijďte si vybrat ze široké nabídky nových titulù.

- Před vánocemi bylo nakoupeno cca 30 nových knižních titulů, které tématicky obohatí knižní fond.

- Počátkem měsíce prosince 2014 byl vyměněn cirkulační soubou knih s modrým pruhem.

- Od měsíce června je změněna provozní doba knihovny. Každý pátek od 15,00 hod do 17,30 hod.

- Počátkem května bude stažen a vyměněn červený výměnný soubor. Prosím o urychlené vrácení půjčenných knih s červeným pruhem.

- V měsíci březnu byla knihovna z dùvodů přestavby vstupu obecního domu uzavřena.

- Do knihovny v únoru 2014 přibyl nový další žlutý výměnný soubor. Také jeho půjčovní doba je platná jeden rok.

- Místní knihovna dostala v tomto roce od MK účelovou dotaci na pořízení HW a SW.

- Do 15.5.2013 se stahují cirkulační soubory s červeným pruhem.

- Do 14.11.2012 se stahují cirkulační soubory s modrým pruhem. Prosím o urychlení vrácení těchto knih.

- Do 11.5.2012 se stahují z oběhu cirkulační výměnné soubory - knihy označené červeným pruhem. Prosím o urychlené navrácení titulù do uvedeného data.

- Světový den knihy a autorských práv 2012 / World Book Day and Copyright Day se koná 23. dubna 2012 na celém světì pod
patronátem UNESCO po sedmnácté od roku 1995. Rok 2012 je dùležitý 80. výroèím Indexu Translationum. Tato mezinárodní bibliografie pøekladù poskytuje jedineèný nástroj pro sledování pøekladatelských dìl na svìtì. 
Letošní aktivity UNESCO v rámci Svìtového dne knihy a autorských práv budou zamìøeny na pøeklady knih a související témata.

- Bøezen 2012 - soutìž o nejvìrnìjšího ètenáøe roku 2012.

- Dne 15.12.2011 bylo do knihovny dodáno MVK Vsetín 19 novinek. Více na stránce "Novinky a Cirkulace"

- Dne 15. listopadu 2011 byl do naší knihovny dodán nový cirkulaèní modrý soubor se 94 svazky. Knihy obohacují knižní fond naší knihovny.

- Kolem 15.11.2011 se stahují z obìhu cirkulaèní výmìnné soubory - knihy oznaèené modrým pruhem. Prosím o urychlené navrácení titulù do uvedeného data.

- Ve dnech 3. - 6 .10.2011 - týden knihoven -  má knihovna Zdìchov otevøeno dennì v podveèerních hodinách od 18,00 - 18,30 hodin

- 3. øíjna 2011 - Soutìž O POKLAD STRÝCA JURÁŠA

 

 Kontakt: 737 516 911  E-mail: knihovna@zdechov.cz